laughinglaughing ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่  สายด่วนนายกฯ 09-3190-2815 สำนักงาน 053-1060-50 กู้ชีพ-กู้ภัย โทร1669 E-mail : saraban_06501005@dla.go.th  , info@banluanglocal.go.th   laughinglaughing

ร้องเรียนร้องทุกข์

E-Learning

คู่มือประชาชน

backoffice

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN2562

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGPการร้องเรียนทุจริต

แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/09/2561
วันนี้
40
เมื่อวานนี้
52
เดือนนี้
514
เดือนที่แล้ว
1,858
ปีนี้
13,648
ปีที่แล้ว
16,613
ทั้งหมด
49,416
ไอพี ของคุณ
3.236.244.122
-:- ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
-:- ประกาศสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ผลการคัดเลือกและจัดสรรที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำระโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ กรณีการจัดที่ดินรอบแรก ครั้งที่ 2/2565 
-:- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 8 
-:- ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2565 
-:- ประกาศผู้ชนะประกวดราคา ประจำเดือนมีนาคม 2565 
-:- ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ 2565 
-:- ประกาศผู้ชนะประกวดราคา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 
-:- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่อายขอแจ้งการดับไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน 
-:- ประชาสัมพันธ์ QR Code สื่อความรู้ทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
-:- ประกาศผู้ชนะประกวดราคา ประจำเดือนมกราคม 2565 

กิจกรรมจิตอาสา พระราชทาน
กิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวัน ไข้เลือดออก ASEAN
โคครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพrพนักงานส่วนตำบล ผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำท้องถิ่น
โครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า
โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดหมอกควัน

น้ำตกแม่วังน้อย บ้านห้วยมะเฟือง ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่
หมู่บ้านอัตลักษณ์ หัตถกรรม เพื่อการท่องเที่ยว วิถีพอเพียง

ศูนย์ฝึกสัมมาชีพ เศรษฐกิจพอเพียง บ้านหลวงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร    กรมจัดหางาน