laughinglaughing ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์/โทรสาร 053-106050  E-mail : info@banluangbcal.go.th laughinglaughing

ร้องเรียนร้องทุกข์

E-Learning

คู่มือประชาชน

backoffice

facebook





ข่าวสารอาเซียน

ASEAN2562

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/09/2561
วันนี้
10
เมื่อวานนี้
85
เดือนนี้
1,053
เดือนที่แล้ว
1,470
ปีนี้
1,053
ปีที่แล้ว
16,613
ทั้งหมด
36,821
ไอพี ของคุณ
3.91.92.194




-:- ประกาศให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ภ.ป.1 ประจำปีงบประมาณ 2565 
-:- ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อรับเบี้ยปี 2566 
-:- ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ 2565 
-:- รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ในปีงบประมาณ 2564 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง 
-:- ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564 
-:- มาตรการป้องกันการติดตั้งป้ายโฆษณา 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนเมษายน 2564 - เดือนมิถุนายน 2564) 
-:- ประชาสัมพันธ์ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 
-:- ประชาสัมพันธ์ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 

โครงการจิตอาสาฯ เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2564
อบรม ผู้สูงอายุจิตอาสา ฯ 11 พ.ย. 64
อบรม การบริหารจัดการขยะในชุมชนฯ หมู่ที่ 1,หมู่ที่ 6
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายการออกกำลังกายฯ 17 ก.ย. 64
โครงการอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน 14 ก.ย. 64
โครงการเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุ 9 ก.ย. 64





กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร    กรมจัดหางาน