laughinglaughing ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์/โทรสาร 053-106050  E-mail:info@banluangbcal.go.th  สายด่วนนายก 065-420-7778 laughinglaughing

ร้องเรียนร้องทุกข์

E-Learning

คู่มือประชาชน

backoffice

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN2562

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/09/2561
วันนี้
56
เมื่อวานนี้
46
เดือนนี้
281
เดือนที่แล้ว
1,512
ปีนี้
15,424
ปีที่แล้ว
11,932
ทั้งหมด
34,579
ไอพี ของคุณ
54.165.57.161
-:- ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ 2565 
-:- รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ในปีงบประมาณ 2564 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง 
-:- มาตรการป้องกันการติดตั้งป้ายโฆษณา 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนเมษายน 2564 - เดือนมิถุนายน 2564) 
-:- ประชาสัมพันธ์ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 
-:- ประชาสัมพันธ์ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ 2564 (เดือนมกราคม ถึงเดือน มีนาคม 2564) 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันเหตุรำคาญจากการเผาในที่โล่ง พ.ศ.2564 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง หลักเกณฑ์การยืมครุภัณฑ์หรือพัสดุประเภทใช้คงรูป 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แปลงที่ 4
โครงการจัดแข่งขันทักษะทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประดิษฐ์ นวัตกรรม การออกกำลังกาย อุปกรณ์ภูมิปัญญาใหม่
โครงการอุ๊ยสอนหลาน
กิจกรรมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อบต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง
กิจกรรมรวมพลังอาสาดับไฟเพื่อลมหายใจของคนเชียงใหม่

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร    กรมจัดหางาน