laughinglaughing ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่  สายด่วนนายกฯ 09-3190-2815 สำนักงาน 053-1060-50 กู้ชีพ-กู้ภัย โทร1669 E-mail : saraban_06501005@dla.go.th  , info@banluanglocal.go.th   laughinglaughing

ร้องเรียนร้องทุกข์

E-Learning

คู่มือประชาชน

backoffice

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN2562

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGPการร้องเรียนทุจริต

แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/09/2561
วันนี้
36
เมื่อวานนี้
15
เดือนนี้
1,006
เดือนที่แล้ว
1,403
ปีนี้
14,513
ปีที่แล้ว
23,754
ทั้งหมด
74,035
ไอพี ของคุณ
35.175.191.46
ลำดับรายการวันที่
1ลดจำนวนภาษีที่ดินและส่ิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.256610 เม.ย. 2566
2หลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงรถส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25663 ต.ค. 2565
3ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง ผลการประเมินตนเองตามแบบติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ ชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง พ.ศ.25658 ก.ค. 2565
4คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล15 มี.ค. 2565
5ประกาศ เรื่อง รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 256415 ก.พ. 2565
6ยกเลิกคำสั่ง และแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง15 ก.พ. 2565
7ประกาศผลการลดพลังงานตามมาตรการลดการใช้พลังงานของ อบต.บ้านหลวง ประจำปี 256411 ต.ค. 2564
8ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง13 ก.ย. 2564
9คำสั่งยกเลิกและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ19 เม.ย. 2564
10คำสั่งมอบหมายหน้าที่ของทุกส่วนราชการ16 เม.ย. 2564
11ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2564 เมื่อวันที่ 8 ก.พ 641 เม.ย. 2564
12ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา ประจำปี 2564 และสมัยแรก ประจำปี 25658 ก.พ. 2564
13ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง หลักเกณฑ์การยืมครุภัณฑ์หรือพัสดุประเภทใช้คงรูป2 ก.พ. 2564
14ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันเหตุรำคาญจากการเผาในที่โล่ง พ.ศ.25642 ก.พ. 2564
15คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล27 ม.ค. 2564
16ระเบียบการใช้ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง1 ม.ค. 2564
17รายงานผลการมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนปลัด ปรำจำปีงบประมาณ 256330 ก.ย. 2563
18หนังสือมอบอำนาจหัวหน้าสำนักปลัดอบต.ให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน10 มี.ค. 2563
19คำสั่งมอบหมายงานของหัวหน้าสำนักปลัดให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน10 มี.ค. 2563
20ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายหน้าที่การงานให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล4 มิ.ย. 2562

1 2   >>  >|