laughinglaughing ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์/โทรสาร 053-106050  E-mail:info@banluangbcal.go.th  สายด่วนนายก 065-420-7778 laughinglaughing

ร้องเรียนร้องทุกข์

E-Learning

คู่มือประชาชน

backoffice

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN2562

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/09/2561
วันนี้
12
เมื่อวานนี้
56
เดือนนี้
165
เดือนที่แล้ว
1,239
ปีนี้
2,499
ปีที่แล้ว
11,932
ทั้งหมด
21,654
ไอพี ของคุณ
54.236.58.220


โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี – งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ.-ตำบลบ้านหลวง

กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้– และพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ GPS / GIS ขยายเขตพื้นที่ปกปักเพิ่มเติม แปลงที่ 1 บ้านจัดสรรหมู่ ที่ 7 ในวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2563  ขึ้น  เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชน  ให้มีการจัดการฐานข้อมูลการใช้ทรัพยากรที่ดินทั้งระบบเพื่อจัดทำข้อตกลงการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินอันเป็นผืนป่าอันมีค่ายิ่งของชุมชนร่วมกัน และให้สามารถดำเนินการปกปักผืนป่าอันเป็นแหล่งฐานทรัพยากรท้องถิ่นสืบไป


 
03 สิงหาคม 2563