laughinglaughing ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์/โทรสาร 053-106050  E-mail:info@banluangbcal.go.th  สายด่วนนายก 065-420-7778 laughinglaughing

ร้องเรียนร้องทุกข์

E-Learning

คู่มือประชาชน

backoffice

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN2562

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/09/2561
วันนี้
29
เมื่อวานนี้
49
เดือนนี้
1,288
เดือนที่แล้ว
1,795
ปีนี้
13,100
ปีที่แล้ว
11,932
ทั้งหมด
32,255
ไอพี ของคุณ
18.204.2.231
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง13 ก.ย. 2564
2คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น19 เม.ย. 2564
3คำสั่งมอบหมายหน้าที่ของทุกส่วนราชการ16 เม.ย. 2564
4ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2564 เมื่อวันที่ 8 ก.พ 641 เม.ย. 2564
5ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา ประจำปี 2564 และสมัยแรก ประจำปี 25658 ก.พ. 2564
6ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ,2 ปี 2563 เมื่อวันที่ 2 , 15 ธค 638 ก.พ. 2564
7ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง หลักเกณฑ์การยืมครุภัณฑ์หรือพัสดุประเภทใช้คงรูป2 ก.พ. 2564
8ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันเหตุรำคาญจากการเผาในที่โล่ง พ.ศ.25642 ก.พ. 2564
9ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2563 เมื่อวันที่ 28 ก.ย 632 ธ.ค. 2563
10ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ (รอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2564 – 2/2564)30 ก.ย. 2563
11รายงานผลการมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนปลัด ปรำจำปีงบประมาณ 256330 ก.ย. 2563
12ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1,2,3 ปี 2563 เมื่อวันที่ 14,18,25 ส.ค6328 ก.ย. 2563
13ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1,2 ปี 2563 เมื่อวันที่ 3 , 13 เม.ย 6314 ส.ค. 2563
14ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2563 เมื่อวันที่ 13 ก.พ 633 เม.ย. 2563
15ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับรอบการประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)17 มี.ค. 2563
16หนังสือมอบอำนาจหัวหน้าสำนักปลัดอบต.ให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน10 มี.ค. 2563
17ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 2562 เมื่อวันที่ 12 ธค 6213 ก.พ. 2563
18ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา ประจำปี 2563 และสมัยแรก ประจำปี 256413 ธ.ค. 2562
19ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายหน้าที่การงานให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล4 มิ.ย. 2562
20ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง การกำหนดจำนวนวันลา และการมาทางานสาย ในการปฏิบัติราชการ ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูอบต. ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง1 เม.ย. 2559

12  >> >|