laughinglaughing ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์/โทรสาร 053-106050  E-mail:info@banluangbcal.go.th  สายด่วนนายก 065-420-7778 laughinglaughing

ร้องเรียนร้องทุกข์

E-Learning

คู่มือประชาชน

backoffice

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN2562

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/09/2561
วันนี้
30
เมื่อวานนี้
49
เดือนนี้
1,288
เดือนที่แล้ว
1,795
ปีนี้
13,100
ปีที่แล้ว
11,932
ทั้งหมด
32,255
ไอพี ของคุณ
18.204.2.231
ลำดับรายการวันที่
1แนวทางการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ21 พ.ค. 2564
2ข้อหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ.256219 เม.ย. 2564
3ประกาศ ก.อบต.เชียงใหม่ เรื่อง กำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นของอบต. พ.ศ.256319 ม.ค. 2564
4ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ.256329 ต.ค. 2563
5คู่มือการจัดทำรายงานทรัพย์สิน อปท.23 ต.ค. 2563
6หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25649 ต.ค. 2563
7ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยงยังชีพผู้สูงอายุของอปท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25647 ต.ค. 2563
8ซักซ้อมแนวทางหารจ่ายเงินเบี้ยความพิการของคนพิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 25632 ต.ค. 2563
9แนวทางปฏิบัติกรณีปลัดอปท.กรณีปฏิบัติหน้าที่นายกอปท.ถูกกล่าวหากระทำผิดทางวินัย17 ก.ค. 2563
10หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.25634 มิ.ย. 2563
11หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการ1 เม.ย. 2563
12ตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์โครงสร้างส่วนราชการ1 เม.ย. 2563
13รอบรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า2 ก.พ. 2563
14มารู้จักไวรัสโคโรน่า(Covid-19)7 ม.ค. 2563
15หลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนจากทั่วไปและวิชาการให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น25 ธ.ค. 2562
16หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่2) พ.ศ.256223 ธ.ค. 2562
17คู่มือการ่เลื่อนชำนาญการ7 ต.ค. 2562
18การขอรับการประเมินหรือเลื่อนวิทยฐานะครู19 ส.ค. 2562
19ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล31 ก.ค. 2562
20คู่มือวินัย10 ก.ค. 2562

12  >> >|