laughinglaughing ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่  สายด่วนนายกฯ 09-3190-2815 สำนักงาน 053-1060-50 กู้ชีพ-กู้ภัย โทร1669 E-mail : saraban_06501005@dla.go.th  , info@banluanglocal.go.th   laughinglaughing

ร้องเรียนร้องทุกข์

E-Learning

คู่มือประชาชน

backoffice

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN2562

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGPการร้องเรียนทุจริต

แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/09/2561
วันนี้
62
เมื่อวานนี้
74
เดือนนี้
318
เดือนที่แล้ว
1,639
ปีนี้
9,599
ปีที่แล้ว
23,754
ทั้งหมด
69,121
ไอพี ของคุณ
3.235.40.122
-:- ประกาศสรรหาผู้ประสงค์จะดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัย งานขุดลอกหน้าฝายป่าแดง (ลำห้วยแม่นาวาง) บ้านป่าแดง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประกาศ อบต.บ้านหลวง เรื่อง การรายงานผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
-:- ลดจำนวนภาษีที่ดินและส่ิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสรรถนะ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) 
-:- ประกาศ อบต.บ้านหลวง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ในการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง 
-:- ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2566 
-:- ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใน (IIT)/ภายนอก (EIT) 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง 

โครงการ "ธรรมะในใจ เพื่อวัยผู้สูงอายุ"
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และแหล่งต้นน้ำ (จัดทำแนวป้องกันไฟป่า) ประจำปี 2566
โครงการเพิ่มศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน ตำบลบ้านหลวง อบรมเชิงปฏิบัติการ จิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อม " เราทำความดี ด้วยหัวใจ " big cleaning day
โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลบ้านหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565

น้ำตกแม่วังน้อย บ้านห้วยมะเฟือง ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่
หมู่บ้านอัตลักษณ์ หัตถกรรม เพื่อการท่องเที่ยว วิถีพอเพียง

ศูนย์ฝึกสัมมาชีพ เศรษฐกิจพอเพียง บ้านหลวงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร    กรมจัดหางาน