laughinglaughing ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์/โทรสาร 053-106050  E-mail:info@banluangbcal.go.th  สายด่วนนายก 065-420-7778 laughinglaughing

ร้องเรียนร้องทุกข์

E-Learning

คู่มือประชาชน

backoffice

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN2562

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/09/2561
วันนี้
107
เมื่อวานนี้
93
เดือนนี้
1,017
เดือนที่แล้ว
1,467
ปีนี้
11,034
ปีที่แล้ว
11,932
ทั้งหมด
30,189
ไอพี ของคุณ
3.233.242.204
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง  ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th
13 กันยายน 2564

มาตรการป้องกันการติดตั้งป้ายโฆษณา,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th
14 กรกฎาคม 2564

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนเมษายน 2564 - เดือนมิถุนายน 2564),องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th

            ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 66 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 98 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

           องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

12 กรกฎาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th
07 กรกฎาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th
07 กรกฎาคม 2564

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ 2564 (เดือนมกราคม ถึงเดือน มีนาคม 2564),องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th
20 เมษายน 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง  กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันเหตุรำคาญจากการเผาในที่โล่ง พ.ศ.2564,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th
02 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง  หลักเกณฑ์การยืมครุภัณฑ์หรือพัสดุประเภทใช้คงรูป,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th
02 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th
01 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศ การขยายเวลาดำเนินการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th
22 มกราคม 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวงเรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( ภ.ด.ส .1 ) หมู่ที่ 1 , 3,7,9,,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th
18 มกราคม 2564

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ 2564 (เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนธันวาคม 2563 ),องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th
14 มกราคม 2564

ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th
14 มกราคม 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมู่ที่ 9,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th
29 ธันวาคม 2563

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 5,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th
23 ธันวาคม 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 9  (122 รายการ)